PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0098

Naziv administrativnog postupka : Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Ovjera potpisa i rukopisa vrši se uz prisustvo stranke i stranka se potpisuje u knjigu ovjera, a ovjera prepisa vrši se uz prilaganje orginalnih isprava. U oba slučaja plaća se propisana taksa.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,Uputstvo za izvršenje zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 13,00 KMRaiffeisen bank 1610650020053, Unicredit bank 3380002200047797 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime (ime roditelja) i prezime

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili drugi identifikacioni dokumentCIPS/KMUPNa uvid 
Isprave koje se ovjeravajuTijelo koje izdaje dokumentOriginal 
Dokaz o oslobađanju od obaveze plaćanja taksePo raznim osnovimaNa uvid 
Dokaz o uplati administrativne takse u visini od 3 KMBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva