PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0094

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o državljanstvu

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Uvjerenje se izdaje na usmeni zahtjev stranke uz prilaganje ličnog identifikacionog dokumenta. Uz davanje potrebnih informacija, izdaje se u vrlo kratkom roku.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o državljanstvu F BiH,Zakon o matičnim knjigama,Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 15,00 KMUniCredit Zagrebačka banka žiro-račun 338 000 220 004 9797, vrsta prihoda 722 131 -003 ili Raiffeisen banka žiro-račun 161 035 002 122 0053, vrsta prihoda 722 131 -003 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Podaci o roditeljima
Datum rođenja

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument podnosioca zahtjevaMUP USK-aNa uvid 
Dokaz o uplati takse na iznos od 5,00 KMBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva