PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0091

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Uvjerenje se izdaje na usmeni zahtjev stranke uz prezentaciju ličnog identifikacionog dokumenta i plaćanje propisane takse.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo o vođenju matičnih knjiga,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 110 KM"1610650020053 Raiffeisen banka ili 3380002200047797 UniCredit banka " 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa stanovanja

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument podnosioca zahtjevaMUP USK-aNa uvid 
Punomoć ako se uvjerenje traži za treću osobuOpćina/NotarOriginal 
Dokaz o uplati takse na iznos od 5,00 KMBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva